Nagovor

Na našem oddelku študirajo fiziko bodoči fiziki in učitelji fizike na vseh treh stopnjah. Zaposleni ob izobraževalnem delu delujemo tudina mnogih znanstvenoraziskovalnih in razvojnih domačih in mednarodnih projektih. V njih redno vključujemo tudi študente od 1. stopnje študija naprej, kar jim zagotavlja mednarodno konkurenčnost in odličnost. O tem priča tudi dejstvo, da je prav med študenti fizike največ prejemnikov uglednih štipendij in nagrad. Študentom omogočamo mednarodne izmenjave z uveljavljenimi tujimi univerzami, nadobudnim raziskovalcem pa omogočamo raziskovalno delo že na 1. stopnji študija in v okviru tega tudi znanstvenoraziskovalne obiske na tujih univerzah.

Za študente, pa tudi dijake, ki jih na oddelku pričakujemo v prihodnje, organiziramo številne tradicionalne aktivnosti, kot so: Fizikalni tabor, Dnevi fizike v Tehničnem muzeju v Bistri, Noč raziskovalcev, Dan znanosti, Teden odprtih vrat FNM, strokovne ekskurzije, Spomladanska in Jesenska šola fizike in druge. Študente aktivno vključujemo tudi v najodmevnejše mednarodne konference in šole, ki jih organiziramo na oddelku.

Aktivno spodbujamo študentske aktivnosti, kot sta tradicionalni Spoznavni večer fizikov, Fizikalni piknik in vključevanje študentov v različne projekte ter raziskave. Zelo dobro deluje vzajemna študijska pomoč preko tutorjev. Pridobljena znanja niso le izredno privlačna, ampak tudi zelo uporabna. Magister fizike oziroma magister profesor fizike je izobrazba, ki omogoča številne poklice, zato imajo naši diplomanti velike možnosti zaposlitve tako v gospodarskih kot v negospodarskih panogah, seveda tudi kot učitelji fizike.

Fizika je osnovna naravoslovna znanost. Zato ni pretirana trditev, da smo fiziki posvečeni v poznavanje osnovnih zakonitosti tega sveta in jih znamo tudi poučevati. Pridružite se nam.

predstojnik


Vizija

Oddelek za fiziko bo postal vodilni akademski akter v regiji, ki bo pomembno pripomogel, da bo družba fiziko in naravoslovje dojemala kot ključno gonilo sodobne civilizacije in družbenega razvoja.

Poslanstvo

Poslanstvo oddelka je v lokalnem in širšem okolju preko izobraževanja, znanstvenoraziskovalne in strokovne dejavnosti ter informiranja širše javnosti, širiti zavest o pomenu fizike, naravoslovja in poučevanja fizike.


Cilji

Temeljni cilj oddelka je študentom zagotoviti znanje, izkušnje in druge aplikativne kompetence, da bodo lahko uspešno uveljavili svoje konkurenčne prednosti pri gradnji lastnih karier.

Na osnovi vzajemnega sodelovanja z aktualnimi in bivšimi študenti, akademskimi inštitucijami, šolami, gospodarskimi in drugimi subjekti bomo oddelku zagotovili široko prepoznavnost in ugled. Okolje ga bo dojemalo kot nesporno izobraževalno, strokovno in znanstveno avtoriteto s področja fizike, naravoslovja in poučevanja fizike v regiji.

Oddelek bo še naprej negoval in dodatno krepil vzorne medsebojne odnose, tako med zaposlenimi kot med študenti, ki jih na oddelku nikoli ne obravnavamo kot številke, ampak kot enakovredne partnerje.