Kaj lahko pričakujete, da boste znali, ko boste zaključili študij Fizike na 1. stopnji?

Znanje in razumevanje

 • Usvojili boste osnovna in poglobljena znanja na področju Praktična znanja: elektromagnetizma, optike, termodinamike, kvantne in klasične mehanike, relativnosti, valovanja, lastnosti kompleksnih in dinamičnih sistemov ter podporno znanje s področja matematike in numeričnih metod.
 • Temeljne fizikalne principe boste znali aplicirati na specializirana področja, kot so fizika okolja, biofizika, fizika mehke snovi, analitična mehanika, fotonika, fizika trdne snovi, fizika tekočin, akustika, fizika v medicini, fizika družbe idr.

Intelektualne sposobnosti

 • Znali boste formulirati fizikalne probleme in se lotiti njihovega reševanja z izbiro ustreznih fizikalnih principov, uporabo posebnih in limitnih primerov ter oceno redov velikosti; z jasno podajo smiselnih privzetkov in približkov boste prišli do uporabne in relevantne rešitve problema.
 • Znali boste uporabljati matematične metode za opis fizikalnega sveta, izbrati ustrezne enačbe, konstruirati modele, interpretirati matematične rezultate ter jih kritično primerjati z eksperimentalnimi meritvami in opažanji.
 • Sposobni boste izvesti obsežno fizikalno raziskavo.
 • Znali boste identificirati in analizirati anomalije v meritvah in teorijah ter uporabljati analogije za učinkovito reševanje problemov.

Praktična znanja

 • Znali boste načrtovati kompleksen fizikalni eksperiment, uporabiti ustrezne metode za analizo in vrednotenje rezultatov, oceniti zanesljivost rezultata ter o vsem pisno in ustno strokovno korektno poročati.
 • V fizikalnih raziskavah boste znali uporabljati različna programska orodja in programske jezike.

Prenosljiva znanja

 • Na strukturiran način boste znali reševati tako odprte probleme kot tudi probleme z dobro definiranimi rešitvami, saj boste znali določili ključne značilnosti problema in uporabili različne pristope, ki vas bodo pripeljali do rešitve.
 • Znali boste izvesti neodvisno raziskavo in z uporabo razpoložljivih knjižnih in drugih virov, iskanjem po podatkovnih zbirkah ter v sodelovanju s strokovnimi kolegi poiskati ključne informacije.
 • Znali boste učinkovito komunicirati, kar pomeni, da boste kompleksne informacije podali na jasen in strnjen način, tako ustno kot pisno in ob podpori IKT.
 • Razvili boste visoko sposobnost osredotočanja ter znali zbrano poslušati in iz slišanega razbrati ključne kompleksne informacije.
 • Znali boste kritično in analitično razmišljati, biti pozorni na podrobnosti in korektno uporabljati jezik stroke za predstavitev idej ter formiranje logičnih argumentov in sklepov.
 • Znali boste delati samostojno in samoiniciativno ter se držati zastavljenih rokov pri načrtovanju in izvedbi projektov.
 • Znali boste učinkovito delovati v skupinah in konstruktivno sodelovati z drugimi.

Spoznajte naše diplomante

Študij na Univerzi v Mariboru