V času Pedagoške akademije: 1961-1986

Letos mineva 50 let od ustanovitev Oddelka za fiziko. Le-ta sega v sam začetek obstoja tedanje Pedagoške akademije (PA) v Mariboru v letu 1961. Njegovo takratno glavno poslanstvo je bilo izobraževati predmetne učitelje fizike za potrebe osnovnih šol in nuditi podporovsem ostalim naravoslovnim, matematičnim in tehničnim usmeritvam, ki so se tedaj pričele izvajati na akademiji. Vse do ustanovitvePedagoške fakultete leta 1986 so se v okviru akademije izobraževali predmetni učitelji fizike v okviru višješolskih dvopredmetnih študijskih programov.

V času Pedagoške fakultete: 1986-2006

Kmalu po preoblikovanju v Pedagoško fakulteto (PeF) leta 1986 se je Oddelek za fiziko pomembno kadrovsko okrepil z novimi profesorji in asistenti (tudi že iz vrst lastne fakultete), ki so dali oddelku nov zagon in povsem nove razsežnosti. Intenziviralo se je znanstvenoraziskovalno delo, z razvojem računalništva in elektronskih senzorjev pa je velik razmah doživelo tudi pedagoško raziskovalno delo. S sodobno pedagoško opremo so se opremili številni laboratoriji za izvedbo laboratorijskih vaj v pedagoške namene. Vse te potenciale je Oddelek za fiziko izkoristil že v letu 1993/94 in prvič razpisal tudi enopredmetne študijske programe Fizike, katerih namen je bil izobraževati učitelje fizike za potrebe gimnazij. Program je zelo hitro zaživel in po petih letih dal prve diplomante (profesorje fizike). Ambicije mnogih izmed njih po zaključku študija niso bile takoj začeti s poučevanjem na šolah, temveč se izobraževati še na podiplomskem študiju in se usmerjati v pedagoško in nepedagoško raziskovalno delo. Ker je bila ambicija ponadaljnjem izobraževanju teh študentov že med študijem zelo izražena, je Oddelek za fiziko leta 1999 pričel z izvajanjem magistrskega, leto kasneje pa tudi specialističnega študijskega programa Fizika-področje izobraževanja, kamor so se lahko vpisali študenti z željo po podiplomskem izobraževanju v pedagoški smeri ali z željo po pretežnem znanstveno-raziskovalnem delu. Tako je izprvih dveh generacij študentov enopredmetne fizike kar 6 takšnih, ki je zaključilo magistrski in/ali doktorski študij. Tudi veliko kasnejših naših diplomantov fizike se je vpisalo na omenjeni magistrski študij ali pa so nadaljevali šolanje na drugih podiplomskih študijih fizike, ekonomije, okoljevarstva…

V času FNM: 2006 do danes

Ker je čedalje več študentov fizika zanimala predvsem kot znanstvena veda z ambicijami po raziskovalnem in razvojnem delu, ker so bili diplomanti z Oddelka za fiziko iskani kadri ne samo na pedagoškem, temveč tudi na nepedagoškem področju in ker je bilo znanstveno-raziskovalno delo članov oddelka dovolj kvalitetno, obširno, svetovno odmevno in vpeto v nacionalne ter mednarodne raziskovalne mreže, se je Oddelek za fiziko odločil od leta 2008 dalje najbolj perspektivnim študentom fizike na novi Fakulteti za naravoslovje in matematiko (FNM) (nastale leta 2006 po razdelitvi Pedagoške fakultete na tri dele) omogočiti tudi nepedagoški študij v okviru bolonjske sheme na vseh treh stopnjah izobraževanja. Novi nepedagoški študijski programi so orientirani v fiziko kompleksnih sistemov, biofiziko, fiziko okolja, ekonofiziko, fiziko socioloških sistemov, računalniško fiziko in v druge številne sodobne interdisciplinarne povezave s fiziko, ki omogočajo široke zaposlitvene možnosti naših diplomantov v raziskovalnih in razvojnih institutih v industriji, telekomunikacijah, biotehnologiji, ekonomiji, medicini, farmaciji, bančništvu in številnih drugih panogah. Oddelek si je z razvojem novih študijskih programov tako zadal nove cilje, t.j. izobraziti kadre, ki so uporabni v vseh družbenih sferah, v katerih so moderna in interdisciplinarna fizikalna znanja nujna za napredek in razvoj. S tem bo naš oddelek preko izobraževanja mladih in kompetentnih ljudi še naprej prispeval h gospodarskemu in tehnološkemu razvoju družbe.